Naše aktivity

Ponúkame rôzne zábavné a edukačné aktivity.

V zmysle zvýšenej pozornosti prevencii obezity realizovať primerané pohybové aktivity, vytvárať vhodné podmienky pre pohyb počas pobytu detí v materskej škole:

 • Využívanie priestorov telocvične (podľa harmonogramu), vytvoriť dostatok priestoru na realizáciu zdravotného cvičenia pre všetky deti.
 • Využívanie areálu školského dvora na rozmanité špecifické činnosti – bicyklovanie, kolobežkovanie...
 • Športové aktivity k Európskemu týždňu športu - Športujeme.
 • Do každodenného zdravotného cvičenia detí zaraďovať prvky projektu Zdravý chrbátik, využívať telovýchovné náčinie.

V rámci Dní mesta Rožňava zorganizovať:

 • Vedomostný kvíz o meste Rožňava v 5. - 6. triede.
 • Vyhotoviť z Lego stavebnice maketu mesta: „Tu žijem“.
 • Návšteva Námestia baníkov.
 • Návšteva baníckeho múzea v Rožňave.

Ďalšie aktivity:

 • Participujeme na cieľoch logopedickej prevencie v spolupráci s odborníkom v oblasti logopédie – logopedická depistáž, poradenstvo.
 • Divadelné predstavenia pre deti.
 • Exkurzia do jaskyne Domica/Gombasek za účelom poznávania prírodného prostredia regiónu.
 • Pozorovanie dravcov prezentáciou sokoliara v MŠ.
 • Získavanie pozitívneho vzťahu k vode, základom plaveckých spôsobilostí realizovaním predplaveckej výchovy.
 • Športové popoludnie.
 • Aktivity zamerané na zdravú výživu v rámci Týždňa zdravej výživy.
 • Úcta k starším – slávnostné stretnutie so starými rodičmi.
 • Šarkaniáda – púšťanie šarkanov na ihrisku pri ZŠ Zakarpatská.
 • Návšteva ambulancie zubného a detského lekára.
 • Stretnutie s pracovníkom mestskej polície, beseda na tému: Ako sa správať pri stretnutí s neznámou osobou.
 • Návšteva Gemerskej knižnice v Rožňave.
 • Tvorivé dielne na tému: práca s prírodninami, sezónnym ovocím a zeleninou.
 • Deň materských škôl – stretnutie MŠ na území mesta.
 • Stretnutie s Mikulášom – v spolupráci s Rodičovskou radou pri MŠ.
 • Mikulášske predstavenie: Vianočná koleda.
 • Vianočné besiedky – tvorivé dielne s rodičmi.
 • Poznávanie kultúry, tradícií a zvykov Vianoc v rôznych krajinách: týždenný projekt – Vianoce vo svete.
 • Oboznámenie sa so športovými a olympijskými disciplínami v podmienkach MŠ – projekt Olympiáda hrou: – zrealizovaním zimnej olympiády.
 • Karneval – spoločná aktivita detí a rodičov v súvislosti s fašiangovými tradíciami v priestoroch školskej jedálne.
 • Rozvoj matematickej gramotnosti prostredníctvom logických hier: tangram, bee bot, logico, digitálny mikroskop.
 • Depistáž školskej spôsobilosti.
 • Vyšetrenie zraku detí.
 • Uplatňovanie zásad šetrenia pitnou vodou a dodržiavanie pitného režimu v kontexte s projektom: Svet okolo nás – Cestovanie kvapky vody (týždenný projekt).
 • Oboznámenie sa detí s priestormi ZŠ akad. J. Hronca v Rožňave.
 • Deň otvorených dverí – za prítomnosti rodičovskej verejnosti, učiteliek primárneho vzdelávania.
 • Prednes poézie a prózy detí – školské kolo, mestské kolo.
 • Školská výtvarná súťaž – Moja obľúbená rozprávka (týždenný projekt).
 • Vysádzanie rastlín pri príležitosti Dňa zeme s cieľom rozširovať zeleň v areáli školského dvora.
 • Tematická vychádzka na hasičskú stanicu v Rožňave.
 • Účasť na riešení úloh Malej logickej olympiády.
 • Oboznámenie sa so športovými a olympijskými disciplínami v podmienkach MŠ – projekt Olympiáda hrou: zrealizovaním letnej olympiády pre deti MŠ.
 • Deň matiek – získavanie schopnosti prejavovať sa a pôsobiť na svoje okolie.
 • Športové dopoludnie pre deti – Svetový deň atletiky.
 • Deň mlieka – príprava jedál z mlieka.
 • Vyhotovenie bylinkovej záhradky v areáli školského dvora.
 • Pobyt detí v škole v prírode.
 • Týždeň detskej radosti z príležitosti MDD – celotýždňové aktivity pre deti.
 • Pripraviť a zrealizovať Deň otcov – športový charakter: Športová rodina.
 • Rozlúčka predškolákov – slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelania.
 • Noc škriatkov – nočný pobyt detí a materskej škole.
 • V spolupráci Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave rozvíjame u detí cit ku svojmu regiónu, ľudovému umeniu, remeslu.
 • Oboznamovanie sa deti s cudzím jazykom – anglickým, formou hier.
 • Plnenie akčného plánu medzinárodného programu Zelená škola.
 • Posilňovanie imunitu detí saunovaním v infrasaune.
 • Seminár LaBáK.net - online prírodovedná súťaž pre žiakov stredných, základných a materských škôl na Slovensku.