Prijímanie detí do MŠ

Všetky informácie k prijímaniu detí do MŠ.

Oznámenie

OZNAM

o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl, ktorých zriaďovateľom
je Mesto Rožňava v školskom roku 2023/2024

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Mesto Rožňava po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že  zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školský rok 2023/2024 sa uskutoční

v termíne od 02. mája 2023 do 05. mája 2023.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné stiahnuť si a vytlačiť z webových sídiel materských škôl a mesta Rožňava alebo si formulár osobne vyzdvihnúť.

 

Možnosti doručenia kompletne vyplnenej žiadosti

 • osobne v materskej škole v termíne od 02. 05. 2023 do 05. 05. 2023 v čase od 7.30 do 12.00 hod.,
 • poštoualebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailomalebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu materskej školy,
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 • Do materskej školy sa budú prednostne prijímať deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t.j. deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta 2023 a pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (teda v „spádovej materskej škole“), ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu a ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.

V prípade, ak sa do MŠ prijíma dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží spolu so žiadosťou okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade zvýšeného záujmu a po prijatí všetkých detí do materských škôl, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, určili riaditelia MŠ ostatné podmienky postupu prijímania detí  nasledovne:

 • deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o zaradenie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a zároveň má trvalý pobyt v spádovej ulici;
 • deti, ktoré dovŕšia tretí rok veku v kalendárnom roku 2023 a ich súrodenci už danú MŠ navštevujú;
 • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a súprimerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa);
 • z mesta Rožňava;
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ/ka materskej školy v zmysle § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu. Riaditeľ/ka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna 2023

 

 Zoznam materských škôl a rozdelenie spádov:

 1. Spád Materskej školy, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava tvoria ulice:

Banícka, Ernesta Rótha, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Medzimlynská, Pavla Dobšinského, Páterova, Šípková, Rožňavská Baňa.

 1. Spád Materskej školy – Óvoda, Krátka 1825/28, Rožňava tvoria ulice:

Cintorínska, Čučmianska, Čučmianska Dlhá, Hornocintorínska, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Podrákošská, Splavná, Strmá.

 1. Spád Materskej školy, Vajanského 370/6, Rožňava tvoria ulice:
 2. A. Komenského, Jarná, Jasná, Kósu – Schoppera, Kvetná, Lipová, Letná, Malá, Mierová, Námestie 1. mája, Sama Czabána, Strelnica, Šafárikova, Tichá, Tlačiarenská, Vajanského, Záhradnícka, mestská časť Nadabula, Rožňavská Baňa.
 1. Spád Materskej školy, Štítnická 337/9/A, Rožňava tvoria ulice:

Akademika Hronca, Aleja Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Lesná, Námestie baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Špitálska, Štítnická, Zeleného stromu, Zlatá, Rožňavská Baňa.

 1. Spád Materskej školy, Pionierov 639/18, Rožňava tvoria ulice:

Budovateľská, Hrnčiarska, Juraja Marikovszkého, Jovická, Košická, M. R. Štefánika, Majerská, Pionierov, Rumunská, Útulná, Rožňavská Baňa, J. A. Komenského.

 1. Spád Materskej školy, Kyjevská 2020/14, Rožňava tvoria ulice:
 2. augusta, 9. mája, Aleja Jána Pavla II., Andreja Cházára, Bočná, Dúhová, Edelényska, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Kolomana Tichyho, Kyjevská, Laca Novomeského, Okružná, Szilvássyho, Tehelná, Východná, Zakarpatská, Rožňavská Baňa.
 1. Spád Materskej školy, Ul. kozmonautov , Rožňava tvoria ulice:

Jána Brocku, Dovčíková, Huta, Kozmonautov, Krásnohorská, Martina Kukučína, Sama Tomášika, Ružová, Slnečná, Vitéz kert, Rožňavská Baňa, Zoltána Fábryho.

Bez určenia spádov:

 • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským organizačná zložka Spojenej školy J. A. Komenského, Komenského 5 v Rožňave
 • trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Riaditeľky MŠ vydajú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022 a rozhodnutie bude zákonným zástupcom doručené.

                  Formuláre žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024:

ziadost – aktiny formular

form_MS_RV_2022-print