Prijímanie detí do MŠ

ZIADOST(1)

Všetky informácie k prijímaniu detí do MŠ.

                                                OZNAM
   o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských                       škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rožňava 
                              v školskom roku  2024/2025
V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Mesto Rožňava po dohode s riaditeľmi jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školský rok 2024/2025 sa uskutoční
v termíne od 02. mája 2024 do 10. mája 2024.
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti na predprimárne vzdelávanie zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo dieťa nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné stiahnuť si a vytlačiť z webových sídiel materských škôl a webového sídla mesta Rožňava alebo si žiadosť osobne vyzdvihnúť v materských školách alebo na vrátnici Mestského úradu.
 
Podmienky prijímania detí do materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.
Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši päť rokov veku. Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti na povinné predprimárne vzdelávanie sa trestá ako priestupok podľa § 37 ods. 1 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:
 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne
 • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu a ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.
 • Podľa § 59b ods. 2 školského zákona, ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy. Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je zriaďovateľom. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole sa považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec alebo mesto.
 • V prípade zvýšeného záujmu a po prijatí všetkých detí do materských škôl v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), určili riaditelia MŠ ostatné podmienky postupu prijímania detí do naplnenia kapacity materskej školy nasledovne:
a) deti, ktoré dovŕšia tretí rok veku v kalendárnom roku 2024 a ich súrodenci už danú MŠ navštevujú;
b) s trvalým pobytom v meste Rožňava;
c) ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
– deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
– deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
– deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky
d) deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa);
 
Možnosti doručenia kompletne vyplnenej žiadosti
so všetkými náležitosťami a podpismi oboch zákonných zástupcov dieťaťa:
 • osobne v materskej škole v termíne od 02. 05. 2024 do 10. 05. 2024 v čase od 7.30 do 12.00 hod.,
 • poštou na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu materskej školy,
 • elektronické podanie doručené do elektronickej schránky materskej školy,
 • elektronický dokument, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Zoznam materských škôl a rozdelenie spádov:
Spádová materská škola určená pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie sa považuje za spádovú materskú školu aj na účel výkonu práva na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
 1. Spád Materskej školy, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava tvoria ulice: Banícka, Ernesta Rótha, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Medzimlynská, Pavla Dobšinského, Páterova, Šípková, Rožňavská Baňa, Dúhová, Okružná, Andreja Cházára, Východná, Kolomana Tichyho.
 2. Spád Materskej školy – Óvoda, Krátka 1825/28, Rožňava tvoria ulice: Cintorínska, Čučmianska, Čučmianska Dlhá, Hornocintorínska, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Podrákošská, Splavná, Strmá.
 3. Spád Materskej školy, Vajanského 370/6, Rožňava tvoria ulice: J. A. Komenského, Jarná, Jasná, Kósu – Schoppera, Kvetná, Lipová, Letná, Malá, Mierová, Námestie 1. mája, Sama Czabána, Strelnica, Šafárikova, Tichá, Tlačiarenská, Vajanského, Záhradnícka, mestská časť Nadabula, Rožňavská Baňa, Szilvássyho, 9. mája, 29. augusta, Kasáranská, Garbiarska, Tehelná, Južná, Františky Andrássyovej, Bočná, Gemerská.
 4. Spád Materskej školy, Štítnická 337/9/A, Rožňava tvoria ulice: Akademika Hronca, Aleja Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Lesná, Námestie baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Špitálska, Štítnická, Zeleného stromu, Zlatá, Rožňavská Baňa, Strelnica, Záhradnícka, Tlačiarenská, Slnečná, Zoltána Fábryho.
 5. Spád Materskej školy, Pionierov 639/18, Rožňava tvoria ulice: Budovateľská, Hrnčiarska, Juraja Marikovszkého, Jovická, Košická, M. R. Štefánika, Majerská, Pionierov, Rumunská, Útulná, Rožňavská Baňa.
 6. Spád Materskej školy, Kyjevská 2020/14, Rožňava tvoria ulice: 29. augusta, 9. mája, Aleja Jána Pavla II., Andreja Cházára, Bočná, Dúhová, Edelényska, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Kolomana Tichyho, Kyjevská, Laca Novomeského, Okružná, Szilvássyho, Tehelná, Východná, Zakarpatská, Rožňavská Baňa.
 7. Spád Materskej školy, Ul. kozmonautov, Rožňava tvoria ulice: Jána Brocku, Kozmonautov, Krásnohorská, Martina Kukučína, Sama Tomášika, Ružová, Vitéz kert, Slnečná, Dovčíková, Zoltána Fábryho.
Bez určenia spádov:
 • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským organizačná zložka Spojenej školy J. A. Komenského, Komenského 5 v Rožňave
 • trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Riaditelia MŠ vydajú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2024 a rozhodnutie bude zákonným zástupcom doručené.
 

Oznámenie