Zameranie škôlky

Zámerom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia materskej školy je vytvoriť materskú školu s úzkymi väzbami na rodičov, s podmienkami na rozvíjanie zdravého životného štýlu.

Naším zámerom je zdôrazniť dôležitosť podporovania pohybovej aktivity u detí v podmienkach výchovy a vzdelávania v materskej škole. Materská škola, sídlisková škola, vytvára bohatý, všestranný a radostný obsah telesnej výchovy, aby sa pohyb stal potrebou v každodennom živote detí. Adekvátnymi podmienkami a primeraným časovým priestorom umožňujeme realizáciu rôznych športových aktivít počas jednotlivých organizačných foriem dňa, v mimoškolských aktivitách a športových súťažiach.

Pohybové aktivity sa organizujú v triedach, špeciálne upravenej časti triedy s gymnastickým náradím, alebo na školskom dvore. Školský dvor poskytuje možnosti rôznorodých činností – loptové hry, bicyklovanie, kolobežkovanie. K aktivitám, ktoré začleňuje materská škola, patria: celoškolské športové dopoludnia, kde sa deti venujú netradičným a súťaživým športovým aktivitám, realizácia dlhodobých projektov: Fitnes pre deti, Malí cyklisti, Olympiáda hrou, Zdravý chrbátik, Baby basketbal, Detská atletika, Zdravé nôžky.

DSC04253
DSC04269

Materská škola ponúka deťom možnosť zúčastniť sa pobytu v škole v prírode, realizuje predplaveckú prípravu detí, realizuje saunovanie detí v infrasaune, využíva dopravné ihrisko na školskom dvore.

V oblasti zdravej výživy v spolupráci s rodičovskou verejnosťou, školskou jedálňou pri materskej škole pripravuje propagáciu zdravých jedál – tematickými týždennými projektmi, deň mlieka, konzumáciou ovocia pri detských oslavách.

Zelená škola

V školskom roku 2020/2021 sa materská škola zapojila do medzinárodného programu Zelená škola. Zeleň a ochrana prírody, téma,  ktorej  cieľom skrášliť prostredie a okolie školy, vytvárať príležitosti na priame zapojenie detí i rodičov.