O škôlke

Na tejto podstránke nájdete informácie o našej škôlke, jej zameranie a črty našej práce.

Materská škola Kyjevská 2020/14 v Rožňave poskytuje predškolské vzdelanie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Pri výchove a vzdelávaní rešpektujeme ciele výchovy a vzdelávania zo školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu Slniečko. Základné črty našej práce:

  • Zaujímame sa o každé dieťa.
  • Ceníme si každé dieťa také, aké je.
  • Preukazujeme dôveru každému dieťaťu a tým ho učíme dôverovať samému sebe.
  • Pracujeme so skupinou tak, aby sme podporili a uľahčili rozvoj dieťaťa.
  • Integrujeme deti v skupine tak, aby si bol každý istý svojím miestom v nej.
  • Spoznávame a zameriavame sa na silné stránky dieťaťa.

Deťom v našej materskej škole poskytujeme také možnosti, ktoré smerujú k ich rozvoju, najmä v oblastiach starostlivosti o samých seba, učíme ich slobode a zodpovednosti z nej vyplývajúcej, samostatnosti pri riešení zadaných úloh a tým viere, že dané úlohy zvládnu samy, spolupráci pri úlohách, ktoré si to vyžadujú, a viere v to, že spoločne môžeme dosiahnuť viac.

Zameranie škôlky

Zámerom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia materskej školy je vytvoriť materskú školu s úzkymi väzbami na rodičov, s podmienkami na rozvíjanie zdravého životného štýlu.

Naším zámerom je zdôrazniť dôležitosť podporovania pohybovej aktivity u detí v podmienkach výchovy a vzdelávania v materskej škole.

DSC04102