Zelená škola

Zelená škola je najväčší environmentálno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Prioritná téma: Zeleň a ochrana prírody

Certifikačné obdobie: 2020 – 2022

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Program Eco-Schools vznikol v roku 1944. V súčasnosti je do programu zapojených viac ako 35 tisíc škôl zo 47 krajín sveta. Na Slovensku existuje program Zelená škola od roku 2004.

Cieľ programu: Podpora škôl, kde deti  pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Etický kódex:

„K zmene, ktorú je vidieť a cítiť“

Škola sa so svojim koordinátorom Zelenej školykolégiom Zelenej školy tvoreným zástupcami pedagogických pracovníkov, nepedagogických pracovníkov, rodičmi, zástupcom samosprávy a zástupcom Štátnej ochrany prírody sa riadia Metodikou 7 krokov.

Tieto kroky realizuje škola postupne počas celého certifikačného obdobia (obdobie min. 2 rokov, počas ktorých sa aktívne škola zaoberá vybranou témou).

Získajte priateľov

1. Kolégium zelenej školy
Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v kolégiu Zelenej školy v našej MŠ majú učitelia spolu s deťmi a celé kolégium.

Zistite, ako je na tom vaša škola

2. Environmentálny audit školy
Kolégium vypracuje audit na škole. Zistí sa aktuálny stav a vyhodnotí kolégium.

Zoraďte si vaše nápady

3. Environmentálny akčný plán
Koordinátor ZŠ spolu s kolégiom ZŠ vypracujú EAP, do ktorého zahrnú aktivity týkajúce sa vybranej témy na dané certifikačné obdobie. Aktivity by sa mali týkať detí celej školy, ale aj zamestnancov a rodičov.

Aktivity sa plnia priebežne počas min. 2 rokov

Zhodnoťte, ako vám to na škole ide

4. Monitoring a hodnotenie
Počas certifikačného obdobia sa sledujú a posudzujú dosiahnuté výsledky, čo sa zmenilo, zlepšilo.

Zaujmite ostatných

5. Pro-environmentálna výučba
Témy a aktivity by mali byť zaujímavé, aby formovali názory a viedli k udržateľnej zmene v danej problematike.

Zaktivizujte okolie

6. Informovanie a zapojenie komunity
Je nevyhnutné, aby sa zapojila a na aktivitách participovala celá komunita školy.

Zakreslite vaše hodnoty

7. Eko-kódex
Na konci certifikačného obdobia alebo prípadne na jeho začiatku sa vypracuje EKOKÓDEX. Je to akési zhrnutie podstatných cieľov v danej téme na výkres.

Zelená škola znamená aj:

 • Priateľské vzťahy
 • Pozitívna zmena myslenia a správania.
 • Nadšenie a optimizmus.
 • Kreativita.
 • Zmysluplne využitý čas.
 • Schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia.
 • Kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor.
 • Spolupracovať v tíme.
 • Byť tvoriví, aktívni a zvedaví.
 • Prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY

PRI MŠ KYJEVSKÁ 2020/14 V ROŽŇAVE

 • Koordinátor: Mgr. Eva Škorňová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 • Bc. Vladimíra Hegedűšová
 • Mgr. Henrieta Hliváková
 • Mgr. Adriana Lesňáková
 • Monika Hulinová
 • Mgr. Erika Kelemenová

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

 • Korneliya Pulenová
 • Annamária Kovácsová

Zástupcovia rodičov:

 • Ing. Rudolf Mičuda
 • Mgr. Karin Mátyusová
 • Bc. Gabriela Džárová
 • Ing. Ivana Genderová
 • Richard Grecmajer
 • Peter Gyenes

Zástupca samosprávy:

 • Ing. Filip Pollák

Štátna ochrana prírody:

 • MVDr. Andrea Balážová